OpenManipulator-X Frame Set (RM-X52)

Thương hiệu: Robotis
6,300,000₫

Tổng quan

Sản phẩm này là một bộ khung có thể tạo ra OpenMANIPULATOR-X dựa trên X430.

Bạn có thể lắp ráp một OpenMANIPULATOR (4 DOF Arm + 1 DOF Gripper), giống như OpenMANIPULATOR-X (RM-X52-TNM).

DYNAMIXEL X430 không được bao gồm vì vậy bạn có thể chọn một mô hình DYNAMIXEL phù hợp xem xét tải trọng.

XH430, XM430 và XL430 đều tương thích với khung này và cũng có thể được kết hợp.

Bạn có thể tạo một OpenMANIPULATOR-X với thông số kỹ thuật mong muốn của bạn và có thể sửa nó trên Base Plate-02 hoặc gắn nó vào TB3 Waffle Pi

Chi tiết đóng gói

Exclusive plastuc frame set                   1

FR12-H101k                                          2

FR12-H104k                                          1

FR12-S101k                                          1

FR12-S102k                                          2

HN12-I101 set                                       3

Robot cable set X3P( by length)            5

Bolt and Nut set                                     1

Rubber Pad( Finger tip)                         2types x2

Phillips Screwdriver                               1

Allen Wrench( by type)                          3

Chú ý

DYNAMIXEL, bộ nguồn và bộ điều khiển không được bao gồm. Vui lòng mua riêng.

Khi chọn mô hình DYNAMIXEL X430, mô hình thích hợp nên được chọn xem xét phương pháp giao tiếp và đặc điểm kỹ thuật mục tiêu (tải trọng)

Chỉ dùng một XL430 không được khuyến nghị vì nó có thể thiếu đầu ra.

Khi kết hợp XL430 với XH / XM430, chúng (XH / XM430) phải là mô hình giao tiếp TTL

Khi bạn sử dụng XH430-V-series (kiểu 24V), bạn cấu hình lại.

OpenMANIPULATOR như một kiểu 24V.

AX / MX series, X540 series, và PRO series không thể sử dụng

Sách hướng dẫn láp ráp không được kèm theo, nhưng bạn có thể tải tài liệu PDF trên mạng miễn phí.

Features

This product is a frame set which can make X430 based OpenMANIPULATOR-X.

You can assemble an OpenMANIPULATOR (4 DOF Arm + 1 DOF Gripper), which is the same as OpenMANIPULATOR-X (RM-X52-TNM).

DYNAMIXEL X430 is not included so you can select a suitable DYNAMIXEL model considering payload.

XH430, XM430 and XL430 are all compatible with this frame and can be also mixed.

You can make an OpenMANIPULATOR-X with your desired specification and can fix it on Base Plate-02 or attach it to TB3 Waffle Pi.

Package Components

Exclusive Plastic Frame Set1
FR12-H101K2
FR12-H104K1
FR12-S101K1
FR12-S102K2
HN12-I101 Set3
Robot Cable Set X3P (by length)5
Bolt & Nut Set1
Rubber Pad (Finger Tip)2 types x 2
Phillips Screwdriver1
Allen Wrench (by type)3

Caution

DYNAMIXEL, power supply, and controller are not included.

Please purchase separately. 

When selecting DYNAMIXEL X430 model, the appropriate model should be selected considering communication method and target specification (payload)

XL430 Single-model configuration is not recommended as it might be short of output.

When mixing XL430 with XH / XM430, they (XH / XM430) must be TTL communication models.

When you use XH430-V-series (24V model), you must configure your OpenMANIPULATOR as a single 24V model.

AX / MX series, X540 series, and PRO series cannot be used.

The assembly manual is not included, but you can download the PDF file online for free.

(Refer to below link)

Part List

Links

Bank transfer infomation: Account name: LE TAN CUONG Account number: 0381 000 505 860 Vietcombank (VCB), Thu Duc branch Pls put your oder information detail in transfer content • Indruino Technology Solution 67-69 D2 street, Linh Tay ward, Thu Duc district, HCM city • Phone: (+84)28 3636 0636 Fax: (+84)28 3636 0636 • Email: indruino.isteam@gmail.com • Website: www.isteamrobot.com
Chèn code app review tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: